ناله كن اى دل به عزاى على


گريه كن اى ديده براى علىكعبه ز كف داده چو مولود خويش


گشته سيه پوش عزاى علىعمر على عمره مقبوله بود


هر قدمش سعى و صفاى علىديده زمزم كه پر از اشگ شد


ياد كند، زمزمه‏هاى علىتيغ شهادت سر او را شكافت


كوفه بود، كوه مناى علىعالم امكان شده پر غلغله


چون شده خاموش صداى علىنيست هم آغوش صبا بعد از اين


پيك ظفربخش لواى علىمنبر و محراب كشد انتظار


تا كه زند بوسه به پاى علىماه دگر در دل شب نشنود


صوت مناجات و دعاى علىآه كه محروم شد امشب دگر


چشم يتميان ز لقاى علىمانده تهى سفره بيچارگان


منتظر نان و غذاى علىواى امير دو سرا كشته شد


خانه غم گشته،سراى علىپيش حسين و حسن و زينبين


خون چكد از فرق هماى علىخواهم اگر ملك دو عالم حسان

از دل و جان باش گداى علىwww.askdin.com